Poľovníctvo nie je len lov! Čo všetko robia poľovníci a čomu sa venujú?

Poľovníctvo nie je len lov! Čo všetko robia poľovníci a čomu sa venujú?

V posledných týždňoch, mesiacoch a rokoch sa stáva čoraz modernejšie a populárnejšie dehonestovať slovenské poľovníctvo. Je to skutočne komické a zarážajúce, keď sú poľovníci vykresľovaní ako zvrátení krvilační vrahovia, vulgárni opilci, obmedzené individuá na nízkej intelektuálnej úrovni, pytliaci, snobi či agresori obmedzujúci „chudáčikom“ vjazd do lesa na ich krásnej novej terénnej motorke či štvorkolke. Za týmito doslova nechutnosťami sa obvykle skrývajú „pre istotu“ anonymní blogeri, mediálne „presstitútky“ bažiace po kariérnom postupe na základe vymyslenej senzácie, hyperbolizácie, fabulácie či častom bezdôvodnom očierňovaní. Ďalšiu skupinu predstavujú sponzormi štedro zaplatení „tiežochranári“ túžiaci zachrániť vlka či medveďa, ktorého často videli len na obrázku, či deprimovaní adolescenti vybíjajúci si zlosť v mediálnom priestore, ktorí v živote neboli v lese a ich „odvaha“ končí pri klávesnici PC.

Aká je skutočnosť a realita? Neprináleží mi súdiť a v kontexte známeho biblického“ kto je bez viny, nech hodí kameňom“priznávam, že aj medzi nami poľovníkmi sa môžu vyskytnúť čierne ovce, ľudia bezcharakterní, individuá bez svedomia a ideálov bažiaci len po obohatení, zisku, trofeji, či chvíľkovom zážitku, ktorí robia slovenskému poľovníctvu doslova medvediu službu.Cieľom tohoto článku určite nie je rozdúchavať vášne a zväčšovať existujúcu priepasť medzi existujúcimi protichodnými názorovými prúdmi, aj keď priame porovnanie pozitív a negatív a súvisiaca konfrontácia je niekedy skutočne nevyhnutná a žiadúca.

Dovolím si smelo tvrdiť, že veľkej vačšine nám aktívnym poľovníkom,ktorí sme tejto vášni naplno prepadli a leží nám na srdci ochrana zveri, krajiny, celkové zveľadovanie populácie a genofondu naozaj záleží na pozitívnom obraze slovenského poľovníctva. Súvisí s tým nespočetné množstvo aktivít, odriekanie si iných osobných záujmov, často aj času s rodinou na úkor brigád a podporných činností na týdňovej niekedy dokonca aj na dennej báze.Pozrime sa spolu na niketoré oblasti, kde poľovníci pozitívne vplývajú a aktívne spolupracujú:

  • Selektívny odstrel zveri-nutný z hľadiska zachovania optimálneho pomeru pohlavia a vekovej štruktúry zveri. Optimálnou plánovanou reguláciou samičej populácie prispievajú poľovníci k reguláciu počtu, selektívnou reguláciou samčej populácie k zveľaďovaniu genofondu
  • Sčítavanie normovaných kmeňových stavov zveri-je už neodmysliteľnou súčasťou ročnej poľovníckej rutiny či už na úrovni jednotlivých poľovných revírov, ale aj napr. ako súčasť spolupráce a pomoci pri sčítavaní kamzíkov vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Je často zarážajúce, že páni a dámy operujúce so stavmi zveri na papieri často ani netušia, že tieto kmeňové stavy im sčítali práve poľovníci.
  • Ochrana poľnohospodárskych polí, plodín a agrokultúr- nielen selektívnym odstrelom,ale aj optimálnym prikrmovaním či plašením zveri v čase schádzania plodín pokiaľ je to nutné. Škoda, že naši páni „poľnohospodári“ túto skutočnosť často opomínajú, zdôrazňujú škody spôsobené zverou a zabúdajú pritom na škody spôsobené na zveri napr. pri kosení trvalých trávnatých porastov

posed

  • Záchrana pôvodných druhov zveri-mnohí z pospolitej verejnosti ani netušia, že stále existujú aktívne poľovné združenia ,poľovné spoločnosti (napr. PS „BAŽANT“ Mojmírovce,PS „BREZA“ Poľný Kesov ) či aktívni individuálni členovia, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie o prinavrátenie populácie našich pôvodných druhov zveri do voľnej prírody. Ide napr. o populáciu jarabice, prepelice či králika, zachovanie populácie bažantov a zajacov poľných. Súvisiace aktivity sú poľovníkmi vyvíjané často na úkor vlastného času, pohodlia, či komfortu. Populácie týchto druhov boli na Slovensku žalostne zdecimované počas totalitného komunistického režimu s populárnou zmenou krajiny v zmysle likvidácie remízok a vetrolamov, pričom súčasné trendy „mega“ lánov monokultúr taktiež neprispievajú k ich jednoduchému návratu späť do voľnej prírody.

jelen-deer

  • Prikrmovanie zveri v čase núdze- snáď na Slovensku ani nenájdeme revír, kde by sa tejto aktivite nepripisovala náležitá vážnosť. Jedná sa o pravidelné prikrmovanie zveri v špecifickom období roka, ktoré predstavuje najväčšiu záťaž na jej populáciu. Zveri je predkladané objemové a jadrové krmivo a minerálne látky vo forme soli.
  • Ochrana lesa, krajiny a populácie zveri prostredníctvom poľovnej stráže-ochrana zveri pred pytliactvom, prevencia poškodzovania poľovníckych zariadení, ochrana lesa a pod.
  • Udržiavanie zdravej populácie zveri, zisťovanie zdravotného stavu a zabraňovanie šíreniu chorôb-selektívnym odstrelom chorých a zranených jedincov, predkladaním vzoriek tkanív z ulovenej zveri (špecifické tkanivá u diviačej zveri pre detekciu KMO a trichynelózy), ale napr. aj realizovanou vakcináciou proti besnote u populácie líšok
  • Osveta a práca s mládežou-snaha primäť deti a mládež k záujmu o prírodu, krajinu a populáciu zveri, poznávacie súťaže, strelecké súťaže, aktívny oddych v zmysle pobytu v prírode a na čerstvom vzduchu, ktorý je tak veľmi aktuálny pre súčasnú generáciu detí a mládeže tráviacej svoj čas na PC, TV, tablete či mobile
  • Zveľaďovanie nášho kultúrneho dedičstva- tradičné poľovníctvo založené na úcte k zveri, krajine, dôslednom dodržiavanie tradícií-vzdanie úcty ulovenej zveri, slávnostný výrad po spoločných poľovačkách, adekvátne a vhodné oblečenie poľovníkov, organizovanie svätohubertských omší a pod.
  • Umelecká tvorba s poľovníckym motívom-prenos poľovníckych prvkov a motívov do umeleckej tvorby-poľovnícka maľba, rezba, sochárstvo ale napr. aj umelecká výzdoba chladných zbraní, gravírované umelecké motívy v palných zbraniach a pod.

parozie

Záverom si dovolím len skonštatovať, že pokiaľ každý z nás aktívnych poľovníkov bude brať poľovníctvo ako také, nie ako koníček či hobby,ale ako svoju skutočnú srdcovú záležitosť, pokiaľ bude mať vždy na zreteli ochranu a zveľaďovanie zveri jej populácie a genofondu a bude s náležitou vážnosťou pristupovať ku ktorejkoľvek z horeuvedených aktivít, možno s určitosťou očakávať zmenu vnímania poľovníkov v očiach verejnosti a ľahšie uvedomenie si ich prínosu k dobru ľudskej spoločnosti.